Synthesis and biological activity of novel 3-(4-methylthio benzene sulfonyl)-2,4-dimethyl/2,4-diphenyl/4-methyl-2-phenyl/2-ethoxy-4-methyl/ 2, 4-diethoxy–1,5-benzothiazepines